تاریخچه

شرکت مهندسی منابع آب و خاک با هدف ارائه خدمات مهندسی با کیفیت عالی در امور زیربنایی و به خصوص صنعت آب در تیر ماه 1369 با گردهمایی گروهی از متخصصان مجرب که در شرکت ها و موسسات معتبر ایرانی مشغول به کار بوده اند،در تهران تاسیس گردید.ساختار تشکیلاتی شرکت با منظور داشتن اهداف فوق از 6 امور تخصصی که مشتمل بر 23 بخش فنی و یک امور پشتیبانی شامل 6 بخش ستادی و خدماتی،جهت ارائه خدمات مناسب با سایر امور تخصصی فوق تشکیل گردیده است.

تاریخچه