تونل انحراف سد گلورد نكا

تونل انحراف سد گلورد نكا

 

 

نظارت کارگاهي و عاليه بر ساختمان تونل انحراف سد گلورد نكا 

 
 ساختمان تونل انحراف سد گلورد نكا به طول 441 متر و دبي 221 متر مکعب بر ثانيه ، تونل راه دسترسي به تاج سد به طول 220 متر، تونل دسترسي از پاياب سد به مغار دريچه‌خانه به طول 50 متر، تونل و شافت مايل آبياري به طول 82 متر و راه دسترسي از زرندين عليا تا سد گلورد نكا به طول 40 كيلومتر تحت نظارت اين مهندسين مشاور اجرا گرديده است.
 


 
تونل انحراف سد گلورد نكاتونل انحراف سد گلورد نكاتونل انحراف سد گلورد نكاتونل انحراف سد گلورد نكاتونل انحراف سد گلورد نكاتونل انحراف سد گلورد نكاتونل انحراف سد گلورد نكاتونل انحراف سد گلورد نكاتونل انحراف سد گلورد نكا