سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

ایجاد بانک اطلاعاتی مکانی مناسب از جزئیات شبکه آبیاری و زهکشی و سدها در مدیریت بهره برداری و نگهداری بسیار راهگشا خواهد بود. با توجه به جزئیات و پراکندگی شبکه مورد مطالعه, وجود یک سیستم جغرافیایی مناسب جهت بررسی وضع موجود و ثبت سوابق طرح در ارائه طرح بسیار ضروری جلوه می نمود. از این رو این مهندسین مشاور اقدام به تهیه یک مدل تصویری از طرح های مورد مطالعه را در دستور کار خود قرار می دهد. در همین راستا مراحل ذیل جهت تهیه سامانه GIS صورت می گیرد.
 بررسی نرم افزار مناسب جهت ایجاد مدل که در اغلب موارد از نرم افزار ARCGIS استفاده می شود.
 تهیه و جمع آوری نقشه های موجود و انتقال آن به مدل
 رسم پلان شبکه ها و ثبت اطلاعات جزئیات شبکه ها
 بررسی تصاویر ماهواره ای
 تهیه تصاویر ماهواره ای موجود و به روز
 اضافه نمودن تصاویر دقیق ماهواره ای به مدل جهت تدقیق چیدمان شبکه
 ورود کلیه اطلاعات نقشه های ملکیتی (کاداستر) در صورت وجود

 جانمایی صحیح تر به کمک تصاویر ماهواره ای
 ثبت و کامل کردن مدل فوق جهت حفظ سوابق طرح و موارد دیگر بر حسب مورد